แนะนำตนเอง….

The Memory of Love

สวัสดี…แม อาว บอง ประโอน กรุบๆ คะ เนีย….

A mothers like a ray of sunshine
Whose heart is just pure gold.
A mother beams with happiness
that’ll never grow old.
She’ll stay in my heart forever
As if she were inside
We’ve shared so many things,
We laughed, we smiled, we cried.
I love my mother very much
and still throughout the years
We share the mother daughter love,
and always when I fear,
I know I’ll always have my mother
somewhere very near!

mothersdaycelebration.com โดยคุณMorgan

ในนามของครูติดดินเอง….ก็ต้องขอขอบพระคุณทาง ผู้จัดทำเวปไซต์โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์…โดยถือได้ว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์…เพื่อรองรับและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเราชาว นปส. และท่านผู้เยี่ยมชมทุกท่าน…ด้วความเคารพอย่างสูงหากว่า…มีข้อความถ้อยคำใดๆอันเป็นการไม่เหมาะสม….ด้วยความยินดียิ่งที่จะปรับปรุงและแก้ไข….

ในโอกาสนี้เอง…ครูติดดินก็ต้องขอสวัสดีอย่างเป็นทางการและขอเปิดตัวในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมรับและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ…ด้วยความยินดียิ่ง…..จูง กะ แม่ อาว บอง ประโอน….

ครูติดดิน…..

Comments are closed.